Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor opleidingen, cursussen, trainingen en diensten van:

 ILumiZ Opleidingen I Cursussen I Workshops en Trainingen.

Art. 1     Toelichting

ILumiZ Opleidingen I Cursussen I Workshops en Trainingen (verder te noemen: “ILumiZ”), staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 67716997.

 • Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee een overeenkomst is gesloten t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van opleidingen, cursussen, trainingen en diensten door ILumiZ .
 • Onder “diensten” wordt  verstaan de prestaties waartoe ILumiZ zich heeft verbonden, zoals  opleidingen,  cursussen, workshops en trainingen.
 • “Materialen en hulpmiddelen” zijn alle systemen, modellen, lesmateriaal, documentatie, werkinstructies, op papier/geautomatiseerd en documenten en/of bestanden die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of cursussen door ILumiZ ter beschikking worden gesteld.
 • “Apparatuur” zijn alle machines, gereedschappen, installaties en de daartoe behorende onderdelen die tijdens een project en/of activiteit worden gebruikt, zoals reanimatiepoppen, trainings aed’s, laptops, mobiele telefoons, whiteboards e.d.

Art. 2     Geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de levering van opleidingen, cursussen, trainingen en diensten door ILumiZ en ook op alle rechtsbetrekkingen tussen ILumiZ en de opdrachtgever en alle (overige) rechtshandelingen tussen ILumiZ en de opdrachtgever, waaronder ook begrepen wordt onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 • Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn op alle offertes, overeenkomsten en leveringen aan/tussen tussen ILumiZ en opdrachtgever.
 • Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Offertes zijn vrijblijvend en gedurende een periode van 2 maanden na dagtekening van de offerte geldig. ILumiZ is bevoegd haar offerte gedurende die termijn te herroepen. De toezending van brochures, flyers, prijslijsten en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Ook zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door ILumiZ schriftelijk is bevestigd.
 • Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Wanneer enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal de nietigheid als zodanig slechts partieel zijn. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval volledig van toepassing.

Art. 3     Rechten van intellectuele of industriële eigendommen

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan (les)materialen, hulpmiddelen en apparatuur enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen te verwijderen en/of te wijzigen.
 • Het auteursrecht op door ILumiZ ter beschikking gestelde (les)materialen berust bij ILumiZ of diens (schriftelijk) rechtverkrijgende.
 • Verveelvoudigen en/of openbaar en/of gebruik maken van lesmaterialen zoals lesboeken, powerpoints, enz. is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ILumiZ.
 • Voor elke handeling in strijd met het bepaalde in artikel 3 verbeurt de opdrachtgever aan ILumiZ een boete van €5.000,- per overtreding te vermeerderen met € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, welke boete niet mag worden verrekend en/of gecompenseerd met gestelde vorderingen van de opdrachtgever op ILumiZ om nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, onder aftrek van de reeds betaalde boetes.

Art. 4     Uitvoering van diensten

 • ILumiZ zal het uiterste doen om de dienstverlening met zorg uit te voeren en voor zover dit binnen zijn vermogen ligt de gestelde doelen te bereiken.
 • ILumiZ staat er niet voor in, dat de door ILumiZ geleverde opleidingen, cursussen, trainingen en diensten resulteren in het door de opdrachtgever beoogde effect, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk om alle door ILumiZ verlangde  relevante gegevens en informatie noodzakelijk voor de uitvoering en financiële afwikkeling van de dienst tijdig te verstrekken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of niet tijdig aanleveren van informatie als bedoeld in de eerste zin van dit artikel (4.3). 

Art. 5     E-LumiZ

 • ILumiZ verschaft cursisten, na ontvangst van betaling toegang tot de E-Learning programma.
 • Cursisten dragen zelf de verantwoordelijkheid aan ILumiZ het juiste email adres te verschaffen. ILumiZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit onjuist aangeleverde email adressen.
 • De inlogcodes voor E-learning zijn persoonsgebonden en mogen niet voor klassikaal gebruik worden   ingezet.
 • Alle rechten op het E-learning programma zijn voorbehouden. Niets uit het E-learning programma mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ILumiZ.
 • Ondanks dat grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de leerstof wordt besteed, aanvaardt ILumiZ geen aansprakelijkheid voor eventuele inhoudelijke fouten.
 • ILumiZ behoudt zich het recht in geval van overtreding van het gestelde in artikel 5 lid 2 en 3 de toegang tot het E-learning programma te blokkeren.
 • ILumiZ garandeert dat de cursistgegevens niet voor andere doeleinden of aan derden zullen worden verstrekt.

Art. 6     Aansprakelijkheid

 • ILumiZ is niet aansprakelijk voor de door haar aangerichte directe schade aan hulpmiddelen, apparatuur, materialen en eventuele overige zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever of derden ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Behoudens opzet en/of grove schuld van ILumiZ of een ingehuurd ondergeschikte van ILumiZ en het bepaalde in artikel 5 lid 1 is iedere aansprakelijkheid van ILumiZ en elke vordering tot schadevergoeding uitgesloten. Ook is iedere vordering die geen betrekking heeft op de geleverde diensten, zoals gevolgschade, winst- of inkomstenderving, gevolg van immateriële schade, uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande zal de aansprakelijkheid van ILumiZ nooit verder reiken dan tot vergoeding van het voor de schade veroorzakende diensten in rekening gebrachte bedrag.
 • Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst, tekeningen en foto’s bestede zorg, kan ILumiZ niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of letsel, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in een uitgave zou kunnen voorkomen.

Art. 7     Aanvangs- en leveringstijd

 • De opgegeven aanvangstijd van een dienst door ILumiZ is bij benadering en niet bindend. ILumiZ is vanwege overschrijding van de opgegeven leveringstijd alleen in verzuim, als zij, na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund alsnog te leveren, niet nakomt, en enkel in het geval de niet-nakoming is te wijten aan overmacht of een andere omstandigheid die niet aan ILumiZ kan worden toegerekend.
 • Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstaking, arbeidsconflicten, ziekte en ongevallen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, transportmoeilijkheden, brand, storingen aan en verlies van apparatuur en andere belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt als oorlog, stormschade, en andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers waardoor ILumiZ haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen.

Art. 8     Prijzen, facturering en betaling

 • Indien na de datum van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst en voor het tijdstip dat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, de prijzen van (hulp)middelen, materialen, sociale lasten, (semi)overheidslasten of andere kostprijsbestanddelen verhoogd worden, ook al gebeurt dit ingevolge van onvoorziene omstandigheden, dan heeft ILumiZ het recht haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.
 • BTW wordt volgens de geldende fiscale regelgeving door ILumiZ  in rekening gebracht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities en/of termijn is overeengekomen.
 • De opdrachtgever verplicht zich de overeengekomen prijs bij aanvang van de dienstverlening volledig te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim, en heeft ILumiZ het recht de opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente, of indien het een handelstransactie als bedoeld in artikel 6:119a BW betreft, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan ILumiZ toekomende rechten.
 • Behalve vorenstaande is de opdrachtgever aan ILumiZ alle kosten, die ILumiZ maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, inclusief  buitengerechtelijke en gerechtelijke door ILumiZ gemaakte kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag.

Art. 9     Annulering

 • Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de opdrachtgever om, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van ILumiZ, de overeenkomst te ontbinden.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien niet schriftelijk geannuleerd is, wordt geen restitutie verleend, ook niet als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de dienstverlening. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering.
 • Bij annulering 15 tot 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de dienstverlening wordt 10% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering bij minder dan 15 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de dienstverlening wordt 15% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering 5 dagen of minder dan de overeengekomen aanvangsdatum van de dienstverlening wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Art. 10     Ontbinding

 • In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is ILumiZ gerechtigd om, zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat ILumiZ tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • Partijen zijn gerechtigd met onmiddellijke ingang, zonder dat opzegging en/of een ingebrekestelling nodig is, en zonder vooraf rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, de overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval zaken van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
 • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Art. 11   Geheimhouding

 • ILumiZ en opdrachtgever zullen maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.
 • Voor elke handeling in strijd met het bepaalde in artikel 10.1 verbeurt de opdrachtgever aan ILumiZ een boete van €5.000,- per overtreding te vermeerderen met €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, welke boete niet mag worden verrekend en/of gecompenseerd met gestelde vorderingen van de opdrachtgever op ILumiZ om nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, onder aftrek van de reeds betaalde boetes.

Art. 11   Geschillen

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor de, uit hoofde van het geschil bevoegde, rechter van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van ILumiZ indien deze dit wenst, aanhangig gemaakt worden.